آرایه‌های بیت زیر، کدام است؟ «قضای لازم است آن را که بر خورشید عشق آرد که همچون ذرّه در مهرش گرفتار هوا ماند»

گزینه یک

تشبیه، ایهام، مجاز

گزینه دو

تشبیه، استعاره، ایهام تناسب

گزینه سه

استعاره، کنایه، مجاز

گزینه چهار

استعاره، ایهام تناسب، جناس

گزینه 2

همچون ذرّه: تشبیه، گرفتار ماندن ذرّه تشخیص دارد و همۀ تشخیص‌ها استعاره مکنیه هستند. / واژۀ مهر ایهام تناسب دارد؛ به معنی مهر و محبت و عشق که قابل جایگزینی است و معنی دیگر مهر، خورشید است که قابل جایگزینی نیست و با واژۀ هوا در مصراع دوم تناسب دارد.

به بالای صفحه بردن