آرایه‌های بیت زیر، کدام اند؟ « هر چند چو گل گوش فکندیم در این باغ حرفی که برد راه به جایی نشنیدیم»

گزینه یک

تشبيه، مجاز، کنايه، استعاره

گزینه دو

تشبيه، تشخيص، جناس، حس‌آميزي

گزینه سه

مجاز، ايهام، حس‌آميزي، مراعات نظير

گزینه چهار

استعاره، مراعات نظير، تشخيص، ايهام

گزینه 1

چو گل گوش فکنديم: تشبيه، گوش: مجاز، راه به جايي بردن: کنايه، راه بردن حرف:استعاره مکنيه

به بالای صفحه بردن