آرایه‌های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ «عنان باد نخواهم ز دست داد کنون گسسته باد که در دست نیست جز بادم»

گزینه یک

جناس تام ـ استعاره ـ کنایه ـ واج‌آرایی

گزینه دو

جناس ناقص ـ واج‌آرایی ـ تشبیه ـ تکرار

گزینه سه

کنایه ـ واج‌آرایی ـ مجاز ـ تشبیه

گزینه چهار

جناس ناقص ـ تشبیه ـ کنایه ـ مجاز

گزینه 1

جناس تام: باد= باد اول: «بادِ هوا» / باد دوم: فعل دعایی استعاره: عنان باد اضافه استعاری (استعاره مکنیه) و استعاره است. کنایه: از دست دادن عنان و باد در دست بودن هر دو کنایه هستند. واج‌آرایی: واج «د» بیش از اندازه به کار رفته است و واج‌‌آرایی ایجاد کرده است. همچنین در بیت جناس ناقص (باد ـ داد) و تکرار نیز وجود دارد.

به بالای صفحه بردن