آرایه‌های بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟ «محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد از گلشن زمانه که بوی وفا شنید؟»

گزینه یک

تشبیه، حس‌آمیزی، تناسب، مجاز

گزینه دو

تناسب، استعاره، ایهام، حسن تعلیل

گزینه سه

اغراق، حس‌آمیزی، استعاره، حسن تعلیل

گزینه چهار

مجاز، اغراق، ایهام، تشبیه

گزینه 1

تشبیه: گلشن زمانه. زمانه مانند گلشن است. حس‌آمیزی: بوی ... را شنیدن حس‌آمیزی دارد. تناسب: بو و گلشن مجاز: کوی مجازاً خانه و حریم معشوق

به بالای صفحه بردن