آرایه‌های بیت زیر در کدام گزینه «تماماً» درست است؟ «تا دل هرزه‌گرد من رفت به چین زلف او زان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کند»

گزینه یک

کنایه، تشبیه، ایهام، تلمیح

گزینه دو

تشبیه، مجاز، ایهام تناسب، استعاره

گزینه سه

مجاز، ایهام تناسب، استعاره، حسن تعلیل

گزینه چهار

تشبیه، ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل

گزینه 2

چین زلف: زلفی که مانند سرزمین چین زیباست: تشبیه چین: دارای ایهام تناسب است. در معنای اصلی چین و شکن آمده و در معنای سرزمین چین نیز با هرزه‌گرد و سفر و وطن تناسب ایجاد می‌کند. سفر دراز: استعاره از زلف، مجاز به علاقه شباهت هم است.

به بالای صفحه بردن