آرایه‌های بیت زیر کدامند؟ "ای ز مژگان تو در چشم گلستان خارها گل ز سودای رخت افتاده در بازارها"

گزینه یک

تشبیه، پارادوکس، مراعات نظیر، تضاد

گزینه دو

تشبیه، ایهام تناسب، کنایه، تشخیص

گزینه سه

ایهام تناسب، اسلوب معادله، تشخیص، کنایه

گزینه چهار

ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر

گزینه 2

تشبیه مژگان به خار گلستان / سودا: ایهام تناسب 1 - عشق 2 - معامله که با بازار تناسب دارد. در بازار افتادن: کنایه / چشم گلستان: تشخیص

به بالای صفحه بردن