آرایه‌های بیت زیر کدام‌اند؟ ‌«زمهر روی او عمری است تا دم می‌ زنی «سلمان» به مهرش صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقی»

گزینه یک

ایهام، استعاره، حس‌آمیزی، کنایه

گزینه دو

ایهام، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز

گزینه سه

حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب، حس‌آمیزی

گزینه چهار

حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، جناس ناقص

گزینه 2

ایهام مهر : −−1 محبت و عشق −−2 خورشید / تشبیه : مهر روی (روی مانند مهر) / ایهام تناسب «مهر» در مصراع دوم‌: −−1 محبت و عشق −−2 خورشید که در این معنی با صبح تناسب دارد. / مجاز : «دم» مجاز از سخن

به بالای صفحه بردن