آرایه‌های بیت زیر کدام‌اند؟ «فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد گفتار شیرین، بی‌سخن در حالت آرد سنگ را»

گزینه یک

تلمیح، ایهام، حس‌آمیزی، کنایه

گزینه دو

اغراق، جناس، تضاد، تشبیه

گزینه سه

تشبیه، حس‌آمیزی، تلمیح، تشخیص

گزینه چهار

اغراق، تشخیص، جناس، کنایه

گزینه 1

تلمیح: اشاره به داستان فرهاد و شیرین ایهام: شیرین ← 1- معشوق خسرو 2- خوش حس‌آمیزی: گفتار شیرین (شنوایی - چشایی) کنایه: در حالت آوردن: کنایه از مست شدن / «جان بداد» کنایه از مرد

به بالای صفحه بردن