آرایه‌های بیت زیر کدام است؟ «سعدی شیرین‌زبان، این همه شور از کجا؟ شاهد ما آیتی است، وین همه تفسیر او»

گزینه یک

مجاز- تشبیه- کنایه- تلمیح

گزینه دو

استعاره- ایهام- تضاد- تلمیح

گزینه سه

ایهام- کنایه- استعاره- تضاد

گزینه چهار

تشبیه- مجاز- حس آمیزی- ایهام تناسب

گزینه 4

تشبیه: _شاهد(_ _مشبّه)_ به _آیت_ (مشبّه‌به)/ _این همه_ (مشبّه )به _تفسیر(_ _مشبّه‌به)_ / زبان مجاز از سخن/ حس آمیزی: شیرین زبان (آمیختن دو حسّ چشایی و شنوایی) / شور ایهام تناسب دارد 1) هیجان 2) شور (نوعی مزه) که با شیرین تناسب دارد ؛ آیت ایهام تناسب دارد 1) نشانه 2) آیه که با تفسیر تناسب دارد.

به بالای صفحه بردن