آرایه‌های بیت زیر کدام است؟ «کلک حافظ شکرین میوه نباتی است بچین که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این»

گزینه یک

تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره

گزینه دو

مجاز، حس‌آمیزی، تشبیه، جناس

گزینه سه

کنایه، مراعات‌نظیر، جناس، تشخیص

گزینه چهار

استعاره، مراعات‌نظیر، حس‌آمیزی، تشخیص

گزینه 1

تشبیه: کلک(قلمِ) حافظ به میوۀ نباتی مانند شده است. کنایه: چیدن از کلک و قلم حافظ کنایه از بهره‌گیری از مفاهیم اشعار او مجاز: «کلک» مجاز از شعر و سخن استعاره: باغ استعاره از دنیا

به بالای صفحه بردن