آرایه‌های بیت «سیلاب ظلم او در و دیوار می‌کند / خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف» کدام است؟

گزینه یک

تلمیح، تضاد، تشخیص

گزینه دو

تشبیه، تضاد، تشخیص

گزینه سه

ایهام تناسب، تلمیح، تشبیه

گزینه چهار

ایهام تناسب، تشبیه، استعاره

گزینه 2

تشبیه: سیلاب ظلم ← ظلم به سیلاب مانند شده است (اضافۀ تشبیهی) تضاد: ظلم و عدل تشخیص: عدالت‌پیشگی برف، جان بخشی است.

به بالای صفحه بردن