آرایه‌های بیت «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو» کدام است؟

گزینه یک

تلميح - کنايه - حسن تعليل - مراعات‌نظير

گزینه دو

استعاره - مجاز - کنايه - ايهام

گزینه سه

تشبيه - کنايه - ايهام - تضمين

گزینه چهار

تشبيه - استعاره - تلميح - مراعات‌نظير

گزینه 4

تشبيه: مزرع سبز فلک، داسِ مه نو / استعاره: کِشته (= اعمال) / تلميح: اشاره است به حديث «الدّنيا مزرعة الاخرة» / مراعات‌نظير: مزرع، داس، درو، کشته

به بالای صفحه بردن