آرایه‌های بیت «چه دانستم که این سودا مرا زین‌سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون» کدام است؟

گزینه یک

تشبیه - ایهام‌تناسب - استعاره

گزینه دو

تناسب - ایهام - تکرار

گزینه سه

حسن‌تعلیل - کنایه - تشبیه

گزینه چهار

تشبیه - کنایه - واج‌آرایی

گزینه 4

آرایه‌های بیت: تشبیه: دل مانند دوزخ شده است، چشم مانند جیحون است. کنایه: چشم جیحون بودن کنایه از گریه کردن خیلی زیاد است. تناسب میان دل و چشم دیده می‌شود. واج‌آرایی در صامت «د».

به بالای صفحه بردن