آرایه‌های «تشبیه، استعاره، حس‌آمیزی و ایهام تناسب» به‌ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟(با تغییر) الف) چون شبنم است بستر و بالین من ز گل در خارزار از نظر پاک‌بین خویش ب) نالۀ نی راست صد تنگ شکر در آستین بندبندش گر پر از شکّر نباشد گو مباش ج) چرا از دست می‌رفتم چرا بیمار می‌بودم؟ اگر می‌بود بر بالین من سیب زنخدانش د) کجا تاب نگاه گرم دارد سایه پروردی که گردد آفتابی چهره از گلگشت مهتابش

گزینه یک

ب، الف، د، ج

گزینه دو

ب، د، ج، الف

گزینه سه

ج، الف، ب، د

گزینه چهار

الف، ج، د، ب

گزینه 3

ج) تشبیه: سیب زنخدان الف) استعاره: بستر و بالین داشتن شبنم (تشخیص) / خارزار (دنیا) ب) حس‌آمیزی: شکرین (شیرین) بودن نالۀ نی د) ایهام تناسب: تاب: −−1 توان و طاقت و تحمل (معنای مورد نظر) −−2 حرارت و گرمی و فروغ (معنای مورد نظر نیست اما با «گرم و آفتاب و مهتاب» تناسب دارد.) توجه: در بیت «د» «نگاه گرم» حس‌آمیزی دارد و در بیت «ب» واژۀ «نی» نیز می‌تواند در معنای «نیشکر» که با واژۀ «شکر» تناسب دارد، ایهام تناسب را پدید آورد.

به بالای صفحه بردن