آرایه‌های «تشبیه، مجاز، حسن تعلیل و ایهام» به‌ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ الف) به قامت خوش خوبان نگاه می‌کردم ب) اگر جمال تو با عاشقان کرشمه نکرد ج) دو اسبه پیک نظر می‌دوانم از چپ و راست د) به غمزه گر نربودی دل همه عالم لباس حسن تو دیدم به قد هر یک راست ز بهر چه شر و آشوب از جهان برخاست به جستجوی نگاری که نور دیدۀ ماست ز عشق تو دل جمله جهان چرا شیداست

گزینه یک

الف، د، ب، ج

گزینه دو

الف، ج، د، ب

گزینه سه

ج، د، ب، الف

گزینه چهار

ج، ب، د، الف

گزینه 3

بیت «ج» تشبیه از نوع اضافۀ تشبیهی: پیک نظر: نظر به پیکی تشبیه شده که دواسبه می‌راند./ بیت «د»: مجاز‌: «عالم» و «جهان» مجاز از مردم عالم و جهان با علاقۀ حال و محل / بیت «ب» : حسن تعلیل‌: دلیل ادبی و شاعرانه برای برخاستن شر و آشوب در جهان به واسطۀ زیبایی معشوق / بیت «الف» : راست −−1 درست −−2 اندازه.

به بالای صفحه بردن