آرایه‌های روبه‌روی همه ابیات کاملاً درست است، به‌جز .................. (با تغییر)

گزینه یک

مسافری عجب است این گل رسیده که او / چو برگ سفره بسازد ره سفر گیرد (تشبیه - کنایه)

گزینه دو

کوه جام لاله گیرد ابر لؤلؤ گسترد / باغ چون مینو نماید راغ چون مینا شود (استعاره - جناس)

گزینه سه

تو داری طاق ابرویی که جفتش نیست در عالم / تویی آن کس که در عالم به جفت ابروان طاقی (ایهام - جناس همسان)

گزینه چهار

باد نوروز از کجا این بوی جان می‌آورد / جان من بی پا به کوی دلستان می‌آورد (حس‌آمیزی - تشخیص)

گزینه 4

در گزینۀ 1 تشبیه: گل مسافر است./ کنایه: برگ سفره ساختن گل: کنایه از شکفته شدن آن/ ره سفر گرفتن گل: کنایه از پژمردن آن سایر گزینه‌ها 2- لؤلؤ: استعاره از باران؛ مینا و مینو/ باغ و راغ: جناس ناهمسان 3- طاق دوم: ایهام: تک، کمان ابرو؛ طاق جناس تام دارد 1) طاق خانه 2) تک ؛ جفت: جناس تام دارد: 1) مثل،مانند،همانند 2) دو، زوج 4- حس‌آمیزی ندارد/ جان بی‌پاست: تشخیص

به بالای صفحه بردن