آرایه‌های روبه‌روی کدام بیت کاملاً درست مشخص نشده است؟

گزینه یک

هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان‌ها (ایهام، جناس ناهمسان)

گزینه دو

فلک ز قوس و قزح (رنگین کمان) بر هوا کشیده کمان هوا ز برق جهان بر جهان گشاده کمین (جناس همسان، تشبیه)

گزینه سه

دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم نقشی به یاد روی تو بر آب می‌زدم (تشخیص، ایهام)

گزینه چهار

نقاش دست و بازوی خود بوسه می‌زند گویا کمان ابروی او را کشیده است (کنایه، ایهام تناسب)

گزینه 1

گزینۀ 1- قربان: 1ـ قربانی و فدایی، 2ـ محل قراردادنِ کمان ← ایهام تنهاسب دارد؛ نه ایهام. کیش ـ ریش: جناس ناهمسان (ناقص) گزینۀ 2: 1ـ جهان: جهنده و زودگذر، 2ـ جهان: دنیا، «رنگین‌کمان» به کمان مانند شده است. گزینۀ 3: «خواب» انسانی در نظر گرفته شده است که شاعر با سیل اشکش، مانع ورود او به خانۀ چشمش می‌شود! «ایهام» زیبایی در «نقش بر آب زدن» هست. گزینۀ 4: «بوسه زدن بر دست و بازو» _نشانه_ و کنایه از آفرین گفتن و تحسین است. «کشیده است» ایهام تناسب زیبایی دارد: 1ـ نقاشی کرده است، 2ـ «کشیدن و نیرو وارد کردن» که با «کمان» تناسب دارد.

به بالای صفحه بردن