آرایه‌های «مجاز، حسن تعلیل، ایهام و تضمین» به‌ترتیب در کدام بیت‌ها آمده است؟ الف) بر بوی زلف تو چون عود بر آتش می‌سوزم و می‌سازم و باد است به دستم ب) کیست آن بی بدل که هست احد الــــذی لـــــم یلـــد و لـــم یولـــــد ج) آفتاب حســــن او تا شعلـــه زد مـــــاه رخ در پــرده پنهــــان می‌کنـــد د) گفت فردا بشنوی این بانگ را نعرۀ یـــــا حســـر تـــا یـــــا ویلتــــا

گزینه یک

ب - ج - الف - د

گزینه دو

ب - الف - ج - د

گزینه سه

د - ج - الف - ب

گزینه چهار

د - الف - ب - ج

گزینه 3

مجاز (بیت د): فردا مجاز از روز قیامت حسن تعلیل (بیت ج): شاعر دلیل پشت ابر رفتن ماه را جلوه‌گری چهرۀ چون آفتاب معشوق دانسته است. ایهام (بیت الف): بو : 1- رایحه، شمیم 2- آرزو و امید درج (بیت ب): آوردن 3 سورۀ توحید دقت کنیم به آوردن آیه یا حدیث در سخن، «اقتباس» و «درج» نیز می‌گویند. البته آرایۀ درج از موضوعات مورد پرسش در بخش عمومی نیست.

به بالای صفحه بردن