آرایه‌های مقابلِ ابیات در همۀ گزینه‌ها تماماً درست است؛ به‌جز:

گزینه یک

نازنین‌تر می‌شوی هر روز از روز دگر ناز چندانی که می‌ریزد ز سر تا پای تو (حسن تعلیل، واج‌آرایی)

گزینه دو

باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است (ایهام، کنایه)

گزینه سه

در غبار خاطر مجنون حصاری گشته است
دیدۀ آهو ز شرم نرگس شهلای تو (استعاره، تشبیه)

گزینه چهار

پرده‌های دیده‌اش پیراهن یوسف شود هرکه یک شب را به روز آورد در سودای تو (تلمیح، ایهام تناسب)

گزینه 1

واج‌آرایی: تکرار حرف «ر» و «ز» / اما بیت فاقد حسن تعلیل است. گزینۀ 2) ایهام: آب: −−1 مایع نوشیدنی −−2 رونق و اعتبار و آبرو / کنایه: از در خویش راندن (مورد بی‌مهری قرار دادن کسی یا نپذیرفتن کسی) گزینۀ 3) استعاره: نرگس شهلا (چشم) / تشبیه: چشم یار به دیدۀ (چشم) آهو(تشبیه پنهان) - غبار خاطر گزینۀ 4) تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف / ایهام تناسب: سودا: −−1 عشق و خیال (معنای مورد نظر) −−2 سیاه (معنای مورد نظر نیست اما با شب تناسب دارد.)

به بالای صفحه بردن