آرایه‌های مقابل همۀ ابیات، به استثنای بیت .................. درست است.

گزینه یک

چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی
ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم (مجاز- تشبیه)

گزینه دو

گر عشق اوفتد در سینۀ سنگ
به معشوقی زند در گوهری چنگ (تشخیص - مراعات نظیر)

گزینه سه

چشم دارم ز لب لعل تو من ای ساقی!
که براتم به لب چشمۀ کوثر نکنی (کنایه - جناس)

گزینه چهار

زچنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت غلام "حافظ" خوش لهجۀ خوش آوازم (واج‌آرایی - حس‌آمیزی)

گزینه 4

بررسی گزینه‌ها: گزینۀ «1»: زُهد به دام مانند شده / «دم» مجاز از سخن گزینۀ «2»: «سینۀ سنگ: تشخیص و استعارۀ مکنیه / سینه و چنگ: مراعات نظیر گزینۀ «3»: «چشم، چشمه» جناس ناهمسان / «چشم داشتن» کنایه از انتظار و امید داشتن گزینۀ «4»: حرف «ش» واج‌آرایی دارد ولی آرایۀ حس‌آمیزی به کار نرفته است.

به بالای صفحه بردن