آرایه‌های مقابل همۀ ابیات تماماً درست است؛ به‌جز ..................

گزینه یک

راستی را بندۀ شمشاد بالای توام
ور نه آزادم از هر سرو بستانی که هست (استعاره، ایهام)

گزینه دو

دیدی که غمت به خون من می‌کوشد تو نیز به کشتنم میان در بستی (مجاز، کنایه)

گزینه سه

مهر رخسار تو در جان من شوریده دل
همچو ماه چارده درکنج ویران تافته است (تشبیه، ایهام)

گزینه چهار

گر زان که نرنجیده‌ای از ما به خطایی چین در خم ابروی تو ای ترک ختا چیست؟ (حسن‌تعلیل، جناس)

گزینه 4

راستی و درستی دارای ایهام است: 1- راستی و درستی یا به نوعی همان راستش را بخواهی... 2- راست قامتی و بلندی اما بیت فاقد استعاره است. سرو بستانی: استعاره از معشوقان دیگر بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2» مجاز‌: «خون» مجاز از کشتن / کنایه‌: «میان در بستن» کنایه از آماده شدن گزینۀ «3» تشبیه‌: همچو ماه / مهر رخسار ایهام‌: −−1 محبت −−2 خورشید گزینۀ «4» حسن‌تعلیل‌: ندارد / جناس‌: «خطا» و «ختا»

به بالای صفحه بردن