آرایه‌های مقابل همۀ ابیات «کاملاً» درست است، به‌جز:

گزینه یک

از انش آب دهن چون گلاب شیرین است
که هست همچو شکر مغزِ پستۀ دهنش (واج‌آرایی - حسن تعلیل)

گزینه دو

هرجا که سیف باشد بستان اوست رویش
«چون است حال بستان ای باد نوبهاری» (استعاره، تضمین)

گزینه سه

گو در این مصر که فرعون در او صد بیش است
نان عزیز است که شد یوسف گندم چاهی (ایهام تناسب، تشبیه)

گزینه چهار

سرورانی که به هر گرسنه نان می‌دادند استخوان‌جوی شده همچو سگ درگاهی (مجاز، استعاره)

گزینه 4

در بیت گزینۀ «4» نان مجاز از خوراکی است، اما بیت استعاره ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: حسن تعلیل در آوردن دلیل برای شیرینی آب دهان معشوق مشهود است. واج‌آرایی هم در صامت «ش» آمده است. گزینۀ «2»: استعاره در خطاب قرار دادن باد، تضمین هم در مصراع دوم آمده، سیف فرغانی مصراعی از سعدی را آورده است. گزینۀ «3»: ایهام تناسب: عزیز: −−1 گرامی که مورد نظر شاعر بوده است −−2 بیت یوسف در کشور مصر که معنای مورد نظر شاعر نبوده اما با مصر و فرعون و یوسف تناسب دارد.

به بالای صفحه بردن