آرایه‌های مقابل همۀ گزینه‌‌ها به‌جز گزینۀ .................. تماماً درست است.

گزینه یک

کمند شوق مرا می‌کشد به مأمن اصلی در این نشیمن حیرت از آن قرار ندارم (تشبیه ، استعاره)

گزینه دو

تابوت بهر مرده‌دلان مهد راحت است زاهد ز زهد خشک پشیمان چرا شود (تشبیه - حس‌آمیزی)

گزینه سه

من که تا خاستم از خاک، به خون افتادم در قیامت دگر از خاک چرا برخیزم (تضاد - مجاز)

گزینه چهار

گرنه «صائب» داغدار از رفتن پروانه است شمع خاکستر چرا در انجمن بر سر کند (ایهام تناسب - حسن‌تعلیل)

گزینه 4

در این بیت آرایۀ «ایهام تناسب» به کار نرفته است. حسن‌تعلیل: شاعر دلیل سوختن و خاکسترشدن شمع را ناراحتی او (شمع) از رفتن و هجران پروانه دانسته است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: نشیمن حیرت استعاره از دنیاست و کمند شوق: اضافۀ تشبیهی گزینۀ «2»: تشبیه: تابوت همانند مهد (گهواره) دانسته شده است. / حس‌آمیزی: زهد خشک گزینۀ «3»: تضاد: خاستم، افتادم / مجاز: «خاک» در مصراع دوم مجاز از «قبر، گور»

به بالای صفحه بردن