آرایه‌های مقابل کدام بیت درست نیست؟

گزینه یک

ز انصاف خاک دلسرد غواصی شدم صائب ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من (استعاره، جناس)

گزینه دو

بحر طبعم در سخن چون گوهرافشانی کند در صدف گوهر ز خجلت چهره مرجانی کند (تشخیص، مراعات‌نظیر)

گزینه سه

جواب خشک از آن لعل آبدار مرا به گوش تشنه‌لبان چون صدای آب خوش است (استعاره، حس‌آمیزی)

گزینه چهار

به بوی مژدۀ وصل تو تا سحر شب دوش به راه باد نهادم چراغ روشن چشم (تشبیه، واج‌آرایی)

گزینه 1

گوهر استعاره از اشعار صائب است به علاوه تشخیص هم در بیت مشهود است، اما در بیت جناس وجود ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: تشخیص: سخن گفتن و گوهرافشانی کردن طبع، چهره و خجلت گوهر / مراعات‌نظیر: صدف، گوهر، مرجان، بحر گزینۀ «3»: لعل آبدار: استعاره از لب / حس‌آمیزی: جواب خشک گزینۀ «4»: تشبیه: چراغ چشم / واج‌آرایی: تکرار واج «ــِ»، «ر» و «ش»

به بالای صفحه بردن