آرایه‌های کدام بیت کاملاً درست مشخص نشده است؟

گزینه یک

تا به حدّی‌ست لطافت رخ پرتابش را که عرق داغ کند لالۀ سیرابش را (اغراق، ایهام تناسب، استعاره)

گزینه دو

نمی‌شد شبنم من خرج دامان گل و نسرین اگر یک ذره در دل مهر می‌بود آفتابم را (استعاره، تضاد، ایهام تناسب)

گزینه سه

آن ماه دو هفته را چو دیدم امسال یک ماه شب و روز به من خوب گذشت (جناس تام، مراعات نظیر، استعاره)

گزینه چهار

این همه نالۀ مرغان به چمن زین سبب است که نقاب از رخ گل باد سحر دیر کشید (حسن تعلیل، ایهام، تشبیه)

گزینه 4

گزینۀ 1: در نازکی و لطافت چهرۀ یار اغراق شده است. اینجا «داغ» یعنی نشانِ روی پوست؛ اما سیاهی دل لاله هم به ذهن خطور می‌کند (ایهام تناسب). «لالۀ سیراب» استعاره از چهرۀ شاداب (لُپِ گُلیِ) یار است. گزینۀ 2: «شبنم» استعاره از اشک عاشق است که در فراق معشوق به پارک و بوستان رفته است و های‌های گریه می‌کند و گل و نسرین را آبیاری می‌نماید. آفتاب استعاره از معشوق است. « _ذره ـ آفتاب_ » همیشه تضاد دارند ( _آفتاب = خورشید_ ). «مهر» ایهام تناسب دارد. گزینۀ 3: جناس تام: ماه: 1) ماه آسمان 2ـ ماه: ۰30 روزه؛ «ماه دو هفته» (ماهِ شب چهارده) استعاره از چهرۀ یار است./ شب و روز، امسال، ماه (هر دو کلمه): مراعات‌نظیر گزینۀ 4: برای آواز خواندن پرندگان علّتی غیرعلمی و شاعرانه ارائه شده است. تشبیه و ایهام در کار نیست.

به بالای صفحه بردن