آرایه‌های کدام گزینه، همگی در بیت زیر دیده می‌شود؟ «هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد چشمش را ابرو افکند، باطل کند محراب را»

گزینه یک

«استعاره - مجاز - ایهام - جناس»

گزینه دو

«حسن‌تعلیل - مجاز - ایهام تناسب - جناس»

گزینه سه

«کنایه - استعاره - ایهام تناسب - تشبیه»

گزینه چهار

«کنایه - تشبیه - تلمیح - اغراق»

گزینه 1

استعاره : صنم: بت ← معشوق مجاز: محراب ← نماز ایهام: باطل کند محراب را 1- نماز را باطل می‌کند. 2- محراب در پیش ابروی او بی‌قدر می‌شود. جناس: هر - در - بر

به بالای صفحه بردن