آرایه‌های کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟ «چو آب آشفته جان بر کف دوانم تا کجا سروی به قد و قامتم بینم روان در پای او ریزم»

گزینه یک

استعاره، مراعات‌نظیر

گزینه دو

ایهام تناسب، مجاز

گزینه سه

تشبیه، تشخیص

گزینه چهار

کنایه، جناس

گزینه 2

ایهام تناسب و مجاز ندارد. چون آب: تشبیه / و جان بر کف بودن آب استعاره و تشخیص و کنایه / دوان - روان: جناس / سرو - قد قامت مراعات‌نظیر دارند.

به بالای صفحه بردن