آرایه‌‌های «اغراق، تضاد، تشبیه و ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ الف) نسخۀ قانون عشقت باید ای بیمار نفس ب) ای به جام لاله بستم راح ریحانی تو ج) چون شفق رنگین کند محراب سیمین افق د)سود از این بهتر چه می‌‌خواهی که سودا می‌‌کنند تا شفا بخشد دوا با درد نادانی تو سرو و گل مستند و ساقی ابر نیسانی تو روز و شب محوند در سیمای روحانی تو جنّت باقی به این بیغولۀ فانی تو

گزینه یک

ج، د، ب، الف

گزینه دو

ج، ب، الف، د

گزینه سه

الف، ج، د، ب

گزینه چهار

الف، د، ج، ب

گزینه 1

ج: محو شدن روز و شب در سیمای روحانی تو: اغراق د: باقی - فانی ← تضاد ب: جام لاله: اضافۀ تشبیهی - ساقی ابر نیسانی تو: تشبیه الف: قانون: کتاب قانون - قاعده و قانون/ شفا: کتاب شفا- رهایی از بیماری: ایهام

به بالای صفحه بردن