آرایه های«تلمیح، مجاز، ایهام و جناس همسان» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟ الف) معنی آب زندگی و روضۀ ارم جز طرف جویبار و می خوش گوار چیست ب) نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست ج) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست د) گو شمع میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

گزینه یک

الف، ب، ج، د

گزینه دو

الف، ب، د، ج

گزینه سه

ب، الف، د، ج

گزینه چهار

ب، ج، د، الف

گزینه 2

تلمیح (بیت«الف» ): اشاره به داستان خضر پیامبر (ع) و آب حیات / مجاز (بیت«ب» ):«سر» در مصراع دوم، مجاز از وجود انسان / ایهام (بیت«د» ): تمام: 1- کامل است. 2- بس است. جناس همسان (بیت«ج» ): سر (قصد)، سر (عضو بدن)

به بالای صفحه بردن