آرایه های بیت زیر کدام‌اند؟(با تغییر) «هر چند زمین گیر بود دانۀ امید دست کرم ابر گهربار بلند است»

گزینه یک

كنايه، تشبيه، مجاز، ايهام

گزینه دو

مجاز، استعاره، حسن تعليل، كنايه

گزینه سه

استعاره، تشبيه، تضاد، تشخيص

گزینه چهار

ايهام، تشخيص، حسن تعليل، جناس

گزینه 3

آرایه‌های بیت: دانۀ امید : اضافۀ تشبیهی/ دستِ ابر : استعاره و تشخیص / زمینگیرو بلند: تضاد

به بالای صفحه بردن