آرایه های بیت زیر کدام است؟ در عرضگه عشقش فتنه سپه انگیزد در رزمگه زلفش گردون سپر اندازد

گزینه یک

تشخيص، تشبيه، مراعات‌نظير، ايهام

گزینه دو

استعاره، کنايه، تشبيه، مراعات‌نظير

گزینه سه

تشبيه، کنايه، مجاز، جناس

گزینه چهار

ايهام، مجاز، استعاره، جناس

گزینه 2

تشبيه: عرضگه عشق و رزمگه زلف «سپر انداختن» کنایه از تسلیم شدن استعاره: فتنه و گردون مراعات‌نظير: سپه، با رزمگه و سپر.

به بالای صفحه بردن