آرایۀ ادبی مقابل کدام بیت نادرست است؟

گزینه یک

درین چمن، گل بی‌خار کس نچید آری
چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است (مجاز)

گزینه دو

بیار باده که رنگین کنیم جامۀ زرق
که مست جام غروریم و، نام، هشیاری است (تشبیه)

گزینه سه

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار
مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست (ایهام)

گزینه چهار

چیست این سقف بلند سادۀ بسیار نقش؟ ز این معنا هیچ دانا در جهان آگاه نیست (استعاره)

گزینه 1

گزینۀ «1»: چمن استعاره از دنیا / چراغ مصطفوی: استعاره از هدایت‌گری پیامبر / شرار بولهبی: استعاره از ستم و بدی‌های ابولهب گزینۀ «2» جام غرور: اضافۀ تشبیهی گزینۀ «3»: نقد روان ایهام دارد: معنی اول ← ← سیم و زر رایج، معنی دوم ← ← جان و روان که مانند سیم و زر است. گزینۀ «4»: سقف بلند: استعاره از آسمان

به بالای صفحه بردن