آرایۀ برابرِ کدام بیت در آن وجود ندارد؟

گزینه یک

جان‌سوزتر از آتش قهر است لطف عشق / اشک کباب از رخ خندان آتش است حسن‌تعلیل، تشبیه

گزینه دو

چون صدف پروردم اندر سینه درّ معرفت / تا به جوهر طعنه بر دُرّهای دریایی زدم مجاز، حسن‌تعلیل

گزینه سه

مرا چو صبح به دست دعا نگه‌دارید / که روشن است جهان از نفس کشیدن من اغراق، تشبیه

گزینه چهار

ز انصاف فلک، دلسرد غوّاصی شدم صائب / ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من استعاره، تناسب

گزینه 2

بررسی ابیات: گزینۀ «1»: آتش قهر اضافۀ تشبیهی است و حسن‌تعلیل در دلیل ادبی برای ریختن آب گوشت از روی سیخ بر روی آتش هنگام درست کردن کباب آمده است. گزینۀ «2»: سینه مجاز از دل، است اما حسن‌تعلیل در بیت دیده نمی‌شود. گزینۀ «3»: روشن بودنِ جهان از نفس کشیدنِ شاعر، اغراق دارد. تشبیه به صبح در بیت هست. گزینۀ «4»: «انصاف» و «ارزان‌خری»، فلک، شخصیت‌بخشی است که نوعی استعاره است. «گوهر» نیز استعاره از شعر شاعر است. تناسب بین انصاف، گوهر، خریدن و ارزان.

به بالای صفحه بردن