آرایۀ «حسن تعلیل» در کدام بیت دیده می‌شود؟

گزینه یک

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

گزینه دو

عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت
که چندین گل‌اندام در خاک خفت

گزینه سه

ای نازنین‌پسر تو چه مذهب گرفته‌ای کت خون ما حلال‌تر از شیر مادر است

گزینه چهار

صبر است مرا چارۀ هجران تو لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده‌ست

گزینه 2

در این بیت برای روییدن گل‌ها از خاک یک دلیل غیرواقعی و ادبی آورده شده است، اما سایر ابیات این‌گونه نیست.

به بالای صفحه بردن