آرایۀ ذکرشدۀ بیت «با صبا همراه بفرست از رخت گل‌‌دسته‌ای / بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما» در کدام گزینه تماماً درست است؟

گزینه یک

تشخیص - تکرار

گزینه دو

تناسب - حس‌آمیزی

گزینه سه

ایهام - استعاره

گزینه چهار

جناس تام - تضاد

گزینه 2

هر کدام از گزینه‌های دیگر یک نادرستی دارند، اما آرایه‌های گزینۀ «»«2» صحیح هستند. تناسب میان خاک و بستان و گل و حس‌آمیزی در شنیدن بو بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «»«1»: تشخیص در همراه صبا چیزی فرستادن آمده، اما تکرار نداریم چون واژه‌ها در معنای یکسانی استفاده نشده‌اند. گزینۀ «»«3»: ایهام نداریم اما به علت داشتن تشخیص بیت استعاره هم دارد. گزینۀ «»«4»: بو و بو جناس تام هستند. بوی اول به معنای امید و دومی به معنای رایحه آمده است. اما تضاد وجود ندارد.

به بالای صفحه بردن