آرایۀ سجع در کدام عبارت چشمگیر نیست؟

گزینه یک

اگر رفیق شفیق هستی، باز آی.

گزینه دو

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

گزینه سه

زین واقعه مدهوشم، با هوشم و بی هوشم
هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانم

گزینه چهار

آمده موج الست، کشتی قالب ببست باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست

گزینه 1

سجع باید حتماً در دو عبارت با افعال جداگانه باشد؛ در حالی که در گزینۀ یک در یک جمله آمده است و سجع نیست.

به بالای صفحه بردن