آرایۀ سجع در کدام گزینه با استفاده از واژه‌هایی تشکیل شده که جناس دارند؟

گزینه یک

گفتم گره نگشوده‌ام زان طرّه تا من بوده‌ام
گفتا منش فرموده‌ام تا با تو طرّاری کند

گزینه دو

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل
که بر گل اعتمادی نیست ور حسن جهان دارد

گزینه سه

بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی
بر چای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و زغن

گزینه چهار

حافظم در محفلی دُردی‌کشم در مجلسی بنگر این بازی که چون با خلق صنعت می‌کنم

گزینه 3

در این بیت قافیۀ درونی وجود دارد و کلمات قافیه یا همان سجع عبارت‌اند از: می و نی و پی که همگی جناس هم دارند.

به بالای صفحه بردن