آرایۀ مقابل همۀ ابیات به‌استثنای بیت .................. درست است.

گزینه یک

گرچه به شب آئينه نشايد نگريدن / در تو نگرم کآينه ديدارنمايي (مراعات‌نظير، حسن تعليل)

گزینه دو

خورشيدي و آن‌گه به شب آيي عجب اين است / شب روز نمايد چو تو ديدارنمايي (تضاد، اغراق)

گزینه سه

تيرقدي کمان‌کشي زهره‌رخي و مهوشي / جانت فدا که بس خوشي جان و جهان کيستي (تشبيه و جناس)

گزینه چهار

چو به خنده بازيابم اثر دهان تنگش / صدف گهر نمايد شکر عقيق رنگش (استعاره، ايهام)

گزینه 4

در گزينۀ 1 حسن تعليل. مصرع دوم مي گويد: به تو نگاه مي کنم زيرا «آينه ديدار» به نظر مي رسي (هر چند که در شب، نگريستنِ آينه شايسته نيست، ولي به تو نگاه مي‌کنم که آينه ديدار مي نمايي)/ مراعات نظير : نگريدن، نگرم، ديدار، نمايي، آينه در گزينۀ 2: تضاد: روز و شب / اغراق به خاطر فزوني در زيبايي و خورشيد وَشيِ معشوق، چنان که گفته است: با آمدنت شب ، روز به نظر مي‌رسد. در گزينۀ 3، تشبيه درمصرع دوم (در پرسش هنري) ديده مي شود: جان و جهان کيستي؟ ← جان و جهان کسي هستي ([توهمانند] جان و جهان کسي هستي)./ جان و جهان: جناس بايد دانست که واژه‌هاي «تير قَد» ، «زهره رخ» و حتي «مهوش» ژرف ساخت تشبيه دارند. ليک از گزينۀ 4 هيچ گونه ايهامي دريافت نمي‌شود (شکرِ عقيق رنگ: استعاره از لب شیرین و سرخ)

به بالای صفحه بردن