آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است؟

گزینه یک

به لطف اگر بخوری خون من روا باشد / به قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست (حسن تعلیل)

گزینه دو

تو که زاهدی به پرهیز تو که عابدی سحرخیز / سر من مدام مست و شب من سحر ندارد (کنایه)

گزینه سه

بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم / بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری (استعاره)

گزینه چهار

چون مست می‌شوید ز شرب مدام دوست / مستی بنده هم به دعا آرزو کنید (ایهام)

گزینه 1

در بیت 1 حسن تعلیل وجود ندارد/ در بیت 2 شب من سحر ندارد: کنایه/ در بیت 3 بوی جان و لب قدح: استعاره/ در بیت 4 مدام: ایهام الف: پیوسته ب: شراب

به بالای صفحه بردن