آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست نوشته شده است؟

گزینه یک

بي عناياتِ حق و خاصانِ حق گر مَلَك باشد، سیاهستش ورق ( کنایه و تکرار)

گزینه دو

منگر اندر ما، مكن در ما نظر
اندر اِكرام و سَخاي خود نگر ( تضاد و واج آرایی)

گزینه سه

چون الف چیزي ندارم، اي كريم
جز دلي، دلتنگ‌تر از چشمِ میم ( تشبیه و استعاره )

گزینه چهار

اين همه گفتیم، لیك اندر بسیچ بي عنايات خدا، هیچیم، هیچ ( واج آرایی و جناس )

گزینه 4

در گزینۀ 4 جناس وجود ندارد. گزینۀ 1: تکرار: «حق»، کنایه: «سیاه بودن ورق»: «گناه کار بودن و سیاه بودن نامۀ اعمال» گزینۀ 2: تضاد: منگر - نگر / واج آرایی در واج‌های «م، ن، ر» گزینۀ 3: تشبیه: مانند الف چیزی نداشتن / استعاره: چشم میم اضافه استعاری است.

به بالای صفحه بردن