آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟

گزینه یک

خروش سواران و اسبان ز دشت ز بهرام و کیوان همی بر گذشت «اغراق»

گزینه دو

بر آویخت رهّام با اشکبوس
برآمد ز هر دو سپه، بوق و کوس «مجاز»

گزینه سه

چو رهّام گشت از کشانی ستوه
بپیچید زو روی و شد سوی کوه «ایهام»

گزینه چهار

کشانی بدو گفت: با تو سلیح نبینم همی جز فسوس و مزیح «تناسب»

گزینه 3

گزینۀ «1»: بزرگنمایی و اغراق در مصراع دوّم گزینۀ «2»: بوق و کوس مجازاً صدای بوق و کوس گزینۀ «4»: فسوس و مزیح «مراعات‌نظیر و تناسب»

به بالای صفحه بردن