آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد. «تشبیه»

گزینه دو

بچه‌های مهندسی جهاد کارهای مانده را راست و ریس می‌کنند. «جناس»

گزینه سه

وقتی اسوۀ تو، عبّاس‌بن علی (ع) باشد، چه باک اگر دست تو هدیۀ راه خدا شود. «تلمیح»

گزینه چهار

آنها چه انسی با خاک گرفته‌اند. «کنایه»

گزینه 2

در گزینۀ «1» آفتاب فتح و آسمان سینه: تشبیه در گزینۀ «3» تلمیح به وقایع روز عاشورا. در گزینۀ «4» «انس گرفتن با خاک» کنایه از تواضع و فروتنی.

به بالای صفحه بردن