«آنکه حزم زیاد داشت و بارها دست برد زمانه ی جافی را دیده بود ، سبک روی به کار آورد» یعنی آنکه..........................

گزینه یک

داناتر بود و از دست روزگار جان به در برده بود ، سریعاً اقدام کرد .

گزینه دو

دور اندیش تر بود و به کرات ، حوادث روزگار جفاکار را تجربه کرده بود ، فوراً شروع به کار کرد .

گزینه سه

خیلی خوش بین بود و با حوادث روزگار به سادگی برخورد می کرد ، آرام و آسوده شروع به کار کرد .

گزینه چهار

مضطرب و نگران بود و حوادث روزگار جفاکار را بارها تجربه کرده بود ، فوراً به کار پرداخت .

گزینه 2

آن که دوراندیشی بیشتری داشت و بارها آسیب و ظلم روزگار ستمکار را تجربه کرده بود، فوراً شروع به کار کرد.

به بالای صفحه بردن