ابیاتِ زیر مصداق کدام ضرب‌المثل است؟ «مگسی گفت عنکبوتی را که این چه ساق است و ساعدِ باریک گفت اگر در کمند من افتی پیش چشمت جهان کنم تاریک»

گزینه یک

حال هرکس موافق قال است

گزینه دو

درشتی ز کس نشنود نرم‌گوی

گزینه سه

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

گزینه چهار

دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست؟

گزینه 3

این دو بیت ناظر به این مفهوم است که هیچ دشمنی را نباید براساس ظاهرش قضاوت کرد؛ چراکه عنکبوت خرد و ضعیف هم با تار استوارش می‌تواند خطرناک باشد.

به بالای صفحه بردن