ابیات زیر به‌ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟ الف) فخری که از وسیلت دون همّتی رسد گر نام و ننگ داری از آن فخر عار دار ب) در ره عشق وطن از سر جان خاسته‌ایم تا در این ره چه کند همّت مردانۀ ما

گزینه یک

اوحدی - رهی معیری

گزینه دو

صائب - فریدون مشیری

گزینه سه

اوحدی - پروین اعتصامی

گزینه چهار

صائب - پروین اعتصامی

گزینه 1

به بالای صفحه بردن