ابیات زیر به‌ترتیب از چه کسانی است؟ الف) گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها ب) تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

گزینه یک

حافظ / مولانا

گزینه دو

حافظ / خیام

گزینه سه

سعدی / حافظ

گزینه چهار

سعدی / صائب

گزینه 3

مرحلۀ 3: بیت اول بخشی از غزل سعدی شیرازی و بیت دوم سرودۀ حافظ است.

به بالای صفحه بردن