ابیات زیر به‌ترتیب از چه کسانی است؟ گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها چو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست که دوستان اگرم دل دهند، جان ندهند

گزینه یک

سعدی - امیرخسرو دهلوی

گزینه دو

حافظ - امیرخسرو دهلوی

گزینه سه

سعدی - صائب

گزینه چهار

حافظ - صائب

گزینه 1

بیت اول بخشی از غزل بوی گل و ریحان‌های سعدی و بیت دوم سرودۀ امیرخسرو دهلوی است.

به بالای صفحه بردن