ابیات زیر به‌ترتیب از چه کسانی هستند؟ الف) چو سرو از راستی برزد علم را ندید اندر جهان تاراج غم را ب) بر در بخت بد فرود آید هر که گیرد عنان مرکبش آز

گزینه یک

ابن یمین، ناصر خسرو

گزینه دو

خاقانی، ابن یمین

گزینه سه

محمد تقی بهار، ابن یمین

گزینه چهار

نظامی، ناصر خسرو

گزینه 4

به بالای صفحه بردن