ابیات زیر را چه‌کسی سروده است؟ ما بارگه دادیم این رفت ستم برما بر قصر ستمکاران گویی چه‌رسد خذلان بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد

گزینه یک

خاقانی - سیف فرغانی

گزینه دو

خاقانی - مولوی

گزینه سه

سیف فرغانی - مولوی

گزینه چهار

سنایی - سیف فرغانی

گزینه 1

بیت اول بخشی از قصیدۀ معروف خاقانی، خطاب به ایوان مدائن است و بیت دوم بخشی از شعر «بیداد ظالمان» سرودۀ زیبای سیف فرغانی است.

به بالای صفحه بردن