ابیات مشخص‌شدۀ گزینۀ .................. با یکدیگر ارتباط معنایی دارند. الف) دیدی از اخوان چه خواری‌ها عزیز مصر دید؟ چشم دل‌جویی نمی‌باید زِ اخوان داشتن ب) زین بیشتر کبوتر چاه وطن مباش بر تخت مصر رو به عزیزی قرار گیر پ) یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند ت)به عزیزی رسد از پلۀ خواری به دو گام یوسفی را که به طالع چه و زندانی هست ث) ای گل، گمان مکن به شب جشن می‌روی شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنند ج) شد به اندک فرصتی فرمانروای رود نیل روی یوسف گر زِ دست‌انداز اخوان شد سیاه چ) یوسف از زندان قدم بر مسند عزّت گذاشت سعی کن تا از فراموشان این زندان شوی

گزینه یک

الف، پ، ت

گزینه دو

ب، ث، ج

گزینه سه

ث، پ، ب

گزینه چهار

ت، ج، چ

گزینه 4

مفهوم مشترک ابیات «ت»، «ج»، «چ»: از ذلت به عزّت رسیدن. مفهوم بیت «الف»: نامهربانی برادران حضرت یوسف (ع) در حق ایشان. مفهوم بیت «ب»: عزّت در دوری از وطن و ترک دیار است. مفهوم ابیات «پ» و «ث»: تأکید بر هوشیاری و فریب نخوردن (ممکن است رنج و مشقت دردناکی، در پسِ یک خوشی ظاهری باشد).

به بالای صفحه بردن